شركت مهندسي ايستا افزار به منظور رفع نياز مراكز صنعتي و دانشگاهي همچنين ترويج و فرهنگ سازي بهره وري از استانداردها و دانش روز دنيا نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي زير اقدام مي نمايد:


1- نحوه جستجو در نرم افزار هاي استاندارد و دسترسي به موضوع مورد نظر
2- راهنماي كاربردي و معرفي استانداردها
3- چگونگي استاندارد سازي و تدوين استاندارد
4- استاندارد در صنايع خودرو سازي
5- استاندارد در صنايع برق
6- استاندارد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
7- سازمان جهاني استاندارد سازي ISO