شركت مهندسي ايستا افزار به منظور تامين استانداردها و ساير اطلاعات فني كه در داخل كشور موجود نمي باشند از خارج كشور با كمترين هزينه بنا به درخواست متقاضيان خريد مي نمايد. بدين صورت كه پس از درخواست كتبي شركت متقاضي هزينه استاندارد را طي پيش فاكتور اطلاع داده و پس از دريافت مبلغ نسبت به خريد و ارائه به متقاضي اقدام مي نمايد.

اغلب استانداردها در زمان يك ساعت، بعضا ً 24 ساعت و موارد دريافتي توسط پست حداكثر 2 هفته قابل تهيه مي باشند