شركت مهندسي ايستا افزار در جهت تكميل خدمات اطلاع رساني استانداردها و ساير اطلاعات فني و با توجه به توانمندي كارشناسان شركت نسبت به ارائه خدمات زير اقدام مي نمايد:


1- مشاوره در زمينه استانداردها و ساير اطلاعات فني
2- انتقال تكنولوژي و تدوين دانش فني
3- ترجمه تخصصي استانداردها
4- تدوين استانداردهاي ملي، سازماني، شركتي و كارخانه اي
5- طراحي مهندسي براساس استانداردها تا مرحله نقشه ساخت
6- تهيه چك ليست هاي بازرسي، آزمايشگاهي و تحويل گيري
7- مشاوره بهينه سازي ساخت و ارتقاي كيفيت