بکارگیری اطلاعات و نرم افزارها در طراحی، تولید و محاسبات مهندسی موجب حل بسیاری از مسائل پیچیده و لاینحل، بدون صرف هزینه های سنگین مانند روش های قدیم سعی و خطا و مهندسی معکوس شده و سرعت و دقت اجرای پروژه ها را افزایش می دهد. گرچه اطلاعات و تحلیل های کامپیوتری به معنای حذف تمامی فرایندهای اجرایی نمی باشد، ولی استفاده از آنها صرفه جویی زیادی در زمان و هزینه ایجاد می کند.
هدف ایستا افزار پاسخگویی به نیازهایی است که در فراز و نشیب صنعت کشورمان عمیقاً احساس می شود و لازم است در سیر تحولات آتی افزاری جهت پایداری و بقای آن باشد.
لذا بدین وسیله اقدام به معرفی سازمانهای استاندارد، پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای کاربردی نموده ایم. با این امید که این مجموعه بتواند علاوه بر معرفی گسترده فعالیت شرکت، به عنوان مرجعی از منابع اطلاعاتی و نرم افزاری، راهگشای محققین و علاقمندان گرامی باشد.